ALGEMENE VERKOOP - EN LEVERINGSVOORWAARDEN Wilkon gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nummer 51898047.

Artikel 1.
Werkingssfeer
1. De verkoop en levering door de besloten vennootschap Wilkon watermanagement (hierna te noemen "Wilkon") geschiedt uitsluitend op basis van deze voorwaarden.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acceptaties, leveringen en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende bedingen en/of afwijkende (inkoop-)voorwaarden van onze
afnemers zijn slechts van toepassing, indien en voor zover die door Wilkon uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, waarbij onderhavige voorwaarden, voor zover niet strijdig met de bedoelde bedingen en voorwaarden, van kracht blijven.


Artikel 2.
Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Brochures, reclamemateriaal e.d. binden Wilkon niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven. Voor fouten in een en ander is Wilkon niet aansprakelijk.
2. Aanbiedingen van Wilkon waarbij de geldigheidsduur niet is aangegeven, zijn gedurende een maand geldig. Niettemin kan een offerte te allen tijde worden ingetrokken, zolang niet de verklaring van een koper/opdrachtgever,dat hij op
die offerte wenst in te gaan, ter kennis van Wilkon is gekomen.
3. Door vertegenwoordigers en/of andere (tussen-)personen voor Wilkon aangenomen orders en/of namens Wilkon gedane toezeggingen, binden Wilkon slechts, indien en voor zover zij worden gevolgd door een schriftelijke bevestiging
van Wilkon.
4. Indien en voor zover Wilkon op ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen en producten geestelijke en/of intellectuele en/of industriële (eigendoms-)rechten kan doen gelden, zullen deze rechten, alsmede dergelijke rechten toebehorend
aan derden, door onze afnemers volledig worden gerespecteerd. In het bijzonder zullen onze afnemers gegevens e.d. niet kopiëren of anderszins overnemen noch aan derden, kosteloos of tegen betaling, verstrekken behoudens onze
voorafgaande schriftelijke toestemming.
5. Indien Wilkon op enig tijdstip waarden opgeeft waaraan door haar te leveren of geleverde zaken voldoen zal een afwijking van de opgegeven waarden van plus of min 8% jegens de koper/opdrachtgever geen tekortkoming opleveren,
tenzij anders overeengekomen.
6. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de koper/opdrachtgever gelden als onherroepelijk.


Artikel 3.
Prijzen
1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde en tenzij aangegeven of overeengekomen zijn de prijzen, tenzij anders vermeld, van onze producten berekend in Euro en exclusief de wettelijke omzetbelasting, vervoers-en
verzekeringskosten en kosten van montage en instructie, en daartoe gemaakte reis- en verblijfkosten.
2. Wilkon heeft het recht kosten- en prijsverhogingen, die voor de uitvoering van een order mochten ontstaan of Wilkon ter kennis komen, door te berekenen. Onder de hier bedoelde verhogingen worden onder meer verstaan die van
fabrieks- en leveranciersprijzen, lonen, sociale lasten, vervoerskosten, kosten als gevolg van valutawijzigingen, alsmede verhogingen van overheidsheffingen c.q. van overheidswege of andere instellingen namens de overheid opgelegde
heffingen.


Artikel 4.
Levertijd
1. Door ons opgegeven c.q. overeengekomen levertijden zijn niet vast en binden Wilkon niet. Wilkon zal zich tot het uiterste inspannen de order binnen de overeengekomen levertijd uit te voeren.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn als gevolg van overmacht, zijnde door Wilkon afhankelijke omstandigheden bij ons of bij derden, zoals in het geval van nalatigheid van onze leveranciers, staking, invoer, uitvoer-
en transportbelemmeringen, bedrijfsstoringen, overheidsbemoeienissen e.d., hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel schriftelijk te ontbinden. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 90
dagen kunnen ook onze afnemers de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
3. In geen geval hebben onze afnemers recht op schadevergoeding bij c.q. wegens overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn.


Artikel 5.
Transport en levering
1. Levering (idem bij onderhoud en/of reparatie producten) geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, volgens Incoterms geldende de datum van aanbieding. Ook indien wij het vervoer verzorgen, reizen de zaken voor risico van onze
afnemers, tenzij anders is overeengekomen als lid 5.5, vanaf het moment dat de zaken in het vervoermiddel zijn geladen, zodat de schade of vermissing tijdens het transport ontstaan, niet bij ons kan worden geclaimd. Bij zelf (doen)
afhalen en in geval van verzending zijn onze afnemers bij aankomst van de zaken verplicht de leverantie te onderzoeken. In geval van (vermoedelijke) schade of verlies dienen onze afnemers, op straffe van verlies van het recht om te
reclameren, hiervan onmiddellijk mededeling te doen aan de vervoerder en zich onverwijld met ons in verbinding te stellen.
2. Tenzij anders is overeengekomen, bijv. wanneer afnemers de zaken bij ons (doen) afhalen, zorgen wij voor het vervoer en bepalen wij alsdan de wijze van vervoer.
3. Indien de levering door toedoen of nalaten van onze afnemers wordt c.q. moet worden uitgesteld, gaat reeds vanaf de dag, dat verzending of afhalen had kunnen plaatsvinden, het risico op onze afnemer over, en zijn wij gerechtigd
opslagkosten in rekening te brengen volgens het door ons gehanteerde tarief.
4. Bij orders onder de Euro 750,--, zal Euro 29,-- administratie- en verzendkosten in rekening worden gebracht. Een en ander geldt onverminderd het bepaalde in artikel 6.
5. Bij orders boven de Euro 750,--, zal de zending (indien door Wilkon wordt verzorgd) verzekerd worden. Hiervoor zal per zending Euro 5,-- worden doorbelast. Een en ander geldt onverminderd het bepaalde in artikel 6.


Artikel 6.
Eigendomsvoorbehoud
Totdat de hierna genoemde desbetreffende verplichtingen jegens ons geheel zijn voldaan, behouden wij ons het eigendom voor van alle door ons geleverde en te leveren zaken, tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen door
onze afnemers. Dit geldt voor alle aan ons verschuldigde c.q. verschuldigd te worden bedragen, voortvloeiend uit alle leveringen, of zaken verband houdende met enige leverantie, met inbegrip van vorderingen terzake van het verrichten
van werkzaamheden door ons in verband met leverantie(s) en al onze vorderingen op onze afnemers wegens tekortschieten in nakoming van hun verplichtingen uit desbetreffende overeenkomsten. Uit het voorafgaande vloeit voort, dat
onze afnemers niet gerechtigd zijn tot enige beschikking over aan ons in eigendom verbleven zaken, en met name niet tot verpanding.


Artikel 7.
Betaling
1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald, zonder aftrek of verrekening, op een door ons aan te wijzen bankrekening, tenzij een andere wijze van betaling is overeengekomen.
2. Bij niet, niet tijdige en/of niet gehele betaling zijn onze afnemers van rechtswege in verzuim en zijn zij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van verzuim tot aan die van algehele voldoening.
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag, waarover rente verschuldigd is, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. In de hiervoor bedoelde gevallen zijn tevens in- en buitengerechtelijke (incasso-) kosten
verschuldigd, in beginsel vermeerdert met omzetbelasting, ten bedrage van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van Euro 250,-- exclusief omzetbelasting onverminderd onze bevoegdheid de werkelijke kosten in
rekening te brengen.
3. De koper/opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantie-aanspraken schorten de betalingsverplichting van koper/opdrachtgever niet op.
4. Wilkon is bevoegd onze afnemers zekerheidsstelling te vragen voor de nakoming van hun verplichtingen, voordat wij een order uitvoeren.
5. Wilkon behoudt zich het recht op de goederent Totdat deze 100% betaald zijn. Bij een niet tijdige betaling behoudt Wilkon zich het recht om de goederen / geleverde diensten (indien mogelijk) per direct in te vorderen. De op dat
moment ontstane schade komt voor rekening van de opdrachtgever/klant/relatie.
Bovenstaande ongeacht de staat van het product hieronder te verstaan de verpakking , wel of niet verwerkt (in de grond of muur etc.) of op terrein van derden. Hier ui voortvloeiende kosten en arbeid zal worden doorberekend aan
klant/relatie.


Artikel 8.
Opschorting en ontbinding
Uit een of meer orders voortvloeiende vorderingen op onze afnemers zijn dadelijk en in hun geheel opeisbaar, indien onze afnemers de overeengekomen betalingscondities niet, niet tijdig en/of niet geheel nakomen, surséance van
betaling aanvragen, failliet worden verklaard, hun crediteuren een betalingsregeling verzoeken of hun betalingen staken, alsmede indien op hun goederen beslag wordt gelegd. Alsdan zijn wij ook gerechtigd de uitvoering van lopende
overeenkomsten op te schorten, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onze vorderingen te verrekenen met al dan niet opeisbare schulden aan onze afnemers, en zijn wij slechts gehouden overeenkomsten, voor zover niet door ons
ontbonden, (verder) uit te voeren, nadat onze saldo-vordering, vermeerderd met rente en in- en buitengerechtelijke kosten, geheel zijn voldaan en voor toekomstige vorderingen genoegzame zekerheid zal zijn gesteld.


Artikel 9.
Garantie, reclame en aansprakelijkheid
1. Indien aan de uitvoering van een order gebreken kleven c.q. afgeleverde zaken niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, zullen wij, te onzer beoordeling en onverminderd overeengekomen garantiebepalingen, zorg dragen
voor uitvoering c.q. levering van het ontbrekende, herstel of vervanging, dan wel de overeenkomst ontbinden tegen teruggave van de zaken aan ons en creditering van het factuurbedrag, één en ander naar keuze van Wilkon.
De zaken dienen daartoe op verzoek van Wilkon franco aan haar te worden toegezonden. Herstelling en/of herlevering als hier bedoeld vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. De garantie geldt slechts voor tekortkomingen waarvan
de koper aantoont, dat deze een gevolg zijn van en zich voordoen bij een technisch en bedrijfskundig normaal en oordeelkundig gebruik onder bedrijfskundig normale omstandigheden en voor het doel waarvoor zij dienen.
2. Een verkochte levering en/of dienst beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen bezit, die onze afnemers op grond van de overeenkomst mochten verwachten. Hiervoor is onder meer relevant hetgeen van
andere soortgelijke leveranciers voor soortgelijke producten in dezelfde prijsklasse zou mogen worden verwacht.
3. Tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk en billijk zou zijn, gaan garantiebepalingen niet verder dan hetgeen is bepaald in de overeenkomst met garanties die wij zelf van onze leveranciers hebben ontvangen.
4. De garantietermijn voor nieuwe leveringen bedraagt 1 jaar na factuurdatum (doch uiterlijk 18 maanden na levering), tenzij anders overeengekomen.
5. De garantietermijn voor reparaties bedraagt 1 jaar na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
6. Technische adviezen zijn te kwalificeren als naar beste weten en vermogen uitgevoerde inspanningsverbintenissen, waarop geen garantie kan worden verstrekt.
7. Tenzij en zover uit de wet dwingend anders voortvloeit dan wel bij opzet en grove schuld, zijn wij, noch personen voor wie wij aansprakelijk zouden kunnen zijn, aansprakelijk voor de gevolgen c.q. schade, direct of indirect, veroorzaakt
door en/of voortvloeiende uit door ons uitgevoerde overeenkomsten. Een eventueel door ons verschuldigde schadevergoeding is behoudens indien dit in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van
het factuurbedrag van de betreffende order.
8. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2 dienen gebleken schade of gebreken binnen 10 werkdagen na de ontvangst van leveringen daarvan schriftelijk bij ons te zijn ingediend. Zaken die onze afnemers terugzenden dienen op
hun kosten en in originele verpakking zoals door ons geleverd te worden aangeboden. Reclames op facturen dienen binnen 10 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Het indienen van reclames ontheft onze
afnemers in beginsel niet van hun betalingsverplichtingen. Niet tijdige reclames behoeven wij niet in behandeling te nemen en de desbetreffende zaken worden geacht onvoorwaardelijk te zijn geaccepteerd.
9. Ieder recht op garantie vervalt indien:
a. de koper/opdrachtgever zelf of niet door Wilkon ingeschakelde derden zonder toestemming van Wilkon aan de door Wilkon geleverde zaken werkzaamheden hebben verricht;
b. de koper/opdrachtgever enige uit onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Wilkon niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
c. Niet uiterlijk binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de garantietermijn schriftelijk door koper/opdrachtgever is gereclameerd.
d. gebruikelijke schade/slijtage alsmede corrosie, zand en vorstschade.
10. Onze afnemers verplichten zich tot vrijwaring van ons en onze hulppersonen ingeval van aansprakelijkheid jegens derden, indien en voor zover jegens onze afnemers aansprakelijkheid ontbreekt.
11. Op noodreparaties wordt geen garantie verstrekt.
12. Als er tijdens grondwerkzaamheden schade ontstaat en hier van geen tekening aan Wilkon was verstrekt dan zal deze schade voor rekening komen van opdrachtgever/klant.
13. Wilkon is en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan planten, bomen of ander groen. Mits dit vooraf met de klant/opdrachtgever is afgesproken. Dit moet dan schriftelijk vastliggen in een overeenkomst.
14. Wilkon is niet aansprakelijk voor werkzaamheden uitgevoerd door derden ook niet als deze derden door Wilkon bij de klant aanbevolen zijn.
15. Wilkon is niet aansprakelijk voor het verkeerd sproeien van sproeiers ook niet binnen de garantie termijn. Hier uit ontstane schade kan niet voor rekening van Wilkon vallen.


Artikel 10.
Doorverkoop, export, etc.
De koper/opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle van toepassing zijnde exportvoorschriften van de Nederlande overheid (en voor zover van toepassing van die van de Verenigde Staten) in acht zullen worden genomen bij de
doorverkoop van de zaken daarvan, alsmede wanneer de zaken buiten de landsgrenzen van het land waarin de levering door Wilkon plaatsvond, worden gebracht. Koper/opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen, dat ook derden,die
in bezit van de zaken komen, zich zullen gedragen naar de exportvoorschriften van Nederland (en voor zover van toepassing van Europa/ V.S.).


Artikel 11.
Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen (daaronder begrepen hetgeen slechts één partij als een geschil beschouwt) welke mochten ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, leveringen en/of diensten welke door deze
voorwaarden worden beheerst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter te Arnhem, tenzij Wilkon aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft, dan wel van de wettelijke bevoegdheidsregels niet
bij overeenkomst op voorhand valt af te wijken.
2. Op onze offertes en door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook bij transacties met buitenlandse wederpartijen. Tenzij dwingend wettelijk voorgeschreven, is de wetgeving, die direct of
indirect voortvloeit uit internationale verdragen m.b.t. (de totstandkoming van) de (internationale) koopovereenkomst, niet van toepassing. Standaard slijtage zoals bijv. zand, corrosie of vorst schade en dergelijke ontnemen de
klant/opdrachtgever/relatie per direct het recht op garantie.
3. Indien uit op enig moment geldende wetgeving toch blijkt, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden
de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overig van kracht.